Close

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

Jsme odbornými partnery učitelů, žáků v inkluzi a poradci rodičů dětí v inkluzi.

Objednávky přijímáme na telefonním čísle:
725 923 298, 774 333 795
Více na www.spclogacek.cz

Speciální zaměření se týká:

Prevence, diagnostiky a terapie vad řeči, psychologického a logopedického poradenství pro děti od tří let. Pracujeme s dětmi, žáky a studenty s těmito vadami:

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie
 • vývojový dysfázie
 • huhňavost
 • poruchy fonace
 • nemluvnost
 • dysartrie
 • rozštěpové vady
 • poruchy plynulosti řeči

Naše práce zahrnuje:

 • Depistáže a evidenci dětí s vadami řeči
 • Psychologickou a logopedickou diagnostiku
 • Doporučení k zařazení do speciálních škol, k individuální integraci
 • Reedukaci řečových vad
 • Psychosociální a řečovou rehabilitaci
 • Konzultace k široké problematice řečového postižení a dalších školních, výchovných a vývojových nedostatků s tím spjatých
 • Metodické vedení v oblasti logopedie
 • Přednáškovou a vzdělávací činnost
 • Zprostředkování kontaktů na další odborníky