Close

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu

Speciálněpedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči vzniklo v Hradci Králové v roce 1990 a již od této doby je mimo jiné i poskytovatelem rané péče.

V SPC pro děti s vadami sluchu v Hradci Králové poskytují služby následující odborní pracovníci:

 • Psycholog
 • Speciální pedagogové – surdopedi a logopedi (se zaměřením na jednotlivé věkové kategorie)
 • Neslyšící speciální pedagog, učitel znakového jazyka
 • Sociální pracovnice
 • Audiologická sestra
 • Lékař – foniatr z Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • Ostatní odborní pracovníci jsou přizváni ke spolupráci vždy dle potřeby v konkrétních situacích.

Jedná se o nabídku poskytování komplexních služeb zaměřených na rodinu se sluchově postiženým dítětem, tedy o týmovou spolupráci rodičů, výše jmenovaných odborníků a lékařů (dle specializací).

Pracovníci SPC nabízejí komplexní služby rodinám s dětmi:

 • se sluchovým postižením s různou tíží sluchové vady (vrozené i získané v prelingválním období)
 • lehká nedoslýchavost
 • střední nedoslýchavost
 • těžká nedoslýchavost
 • velmi těžká sluchová vada (praktická a úplná hluchota)
 • s uživateli kochleárních implantátů
 • s postlingválně ohluchlými
 • s vícečetným či kombinovaným zdravotním postižením (sluchová + další přidružená vada)

Veškeré služby jsou rodinám se sluchově postiženým dítětem poskytovány ihned po zjištění vady sluchu (stanovení diagnózy lékařem), v současné praxi se zpravidla jedná o děti mladší jednoho roku. Kromě toho pracovníci SPC pečují o rodiny s dětmi, u nichž zatím nebylo provedeno komplexní lékařské (především foniatrické) vyšetření, avšak rodiče mají podezření na výskyt sluchové vady u jejich dítěte. V této oblasti úzce spolupracují speciální pedagogové s lékaři – foniatry z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dále pak s foniatry a dalšími lékaři ORL v terénu.

Na ranou péči, kterou SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové poskytuje svým klientům (= rodinám s postiženými dětmi) plynule navazuje poskytování dalších odborných služeb, mezi něž patří:

  • Odborné konzultace a metodická pomoc pedagogům MŠ, ZŠ, SOU a SŠ, v nichž je dítě s vadou sluchu nebo s těžkou vadou řeči integrováno, dále pak pracovníkům ostatních zařízení, kam takové dítě dochází.
  • Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika dítěte.
  • Speciální pedagogická práce s dítětem (v rodině, ve speciálním zařízení, u integrovaných dětí v běžné škole).
  • Individuální psychologická práce (dle individuálních potřeb dítěte).
  • Individuální logopedická péče u dětí s vadou sluchu i u dětí s těžkou vadou řeči.
  • Komplexní následná speciálně pedagogická péče u dětí s kochleárním implantátem s důrazem na reedukaci sluchu a rozvoj mluvené řeči.
  • Rozvíjení vhodných komunikačních systémů u sluchově postižených dětí (dle individuálních potřeb dětí).
  • Pomoc při integraci dítěte s vadou sluchu nebo s těžkou vadou řeči do běžného sociálního prostředí.
  • Cílené terapeutické vedení rodiny a poradenská služba včetně podrobné informace o potřebách dítěte.
  • Pomoc při vyhledání speciální třídy mateřské a základní školy pro děti s těžkou vadou řeči (individuálně, v případě potřeby).
  • Předávání nových poznatků z oblasti zdravotní, psychologické, sociálně právní a výchovně vzdělávací.

V případě potřeby je komplexní péče dále prováděna ve spolupráci s odborníky ostatních speciálně pedagogických center (např. pro mentálně postižené, zrakově postižené, slepohluché apod.), vždy v úzké návaznosti na lékaře specialisty (neurolog, oční lékař,…).
V Královéhradeckém a Pardubickém kraji je pro rodiče a je-jich sluchově postižené děti velkým přínosem možnost využívat služby SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové nepřetržitě od okamžiku stanovení diagnózy (raná péče) po celé období předškolního věku, dále pak v průběhu školní docházky do základní školy, učiliště či střední školy. Péče končí vždy po dohodě s rodiči a u integrovaných žáků také po dohodě s jejich učiteli většinou až po ukončení docházky žáka do SOU či střední školy.