Close

Středisko rané péče

Obsah rané péče a služby poskytované
pracovníky SPC:

 • Provádění depistáže dětí od nejranějšího věku dítěte ve spolupráci s pediatry a dalšími odbornými lékaři v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
 • Raná vývojová diagnostika dítěte se zaměřením na včasné odhalení vady.
 • Rozšiřování informací o programu rané péče (informační a nabídkové materiály pro rodiče).
 • Psychologicko terapeutická práce s rodiči sluchově postiženého dítěte se zaměřením na pozitivní interakce uvnitř rodiny (klima rodiny) a optimalizaci výchovných přístupů (další práce dle individuálních potřeb rodiny).
 • Cílené sledování psychomotorického a sociálního vývoje postiženého dítěte v raném věku.
 • Metodické vedení rodičů formou názorných ukázek práce s dítětem (výcviková metoda). Cílem je naučit rodiče s dítětem zacházet, pečovat o ně a pracovat s ním.
 • Podpora vytvoření a rozvoje vhodného komunikačního systému u sluchově postiženého dítěte (individuální přístup).
 • Vypracování individuálního výchovného plánu dítěte ve spolupráci rodičů a odborníků.
 • Speciálně pedagogická práce s dítětem.
 • Individuální logopedická péče.
 • Komplexní předoperační péče o těžce sluchově postižené děti – kandidáty kochleární implantace.
 • Kurzy znakového jazyka pro rodiče (dle individuálních potřeb dítěte).
 • Informování rodičů o vyhláškách a předpisech týkajících se sociálních nároků rodiny.
 • Informace o kompenzačních pomůckách (funkce sluchadel, správné nastavení, používání a jejich údržba) a hračkách nezbytných při výchově sluchově postižených dětí, včetně zapůjčování těchto pomůcek.
 • Zapůjčování odborné literatury a videokazet (ukázky práce s dětmi, lekce znakového jazyka apod.).
 • Kontakty na rodiny se sluchově postiženými dětmi a na dospělé sluchově postižené osoby.
 • Organizace přednášek, seminářů a psychorehabilitačních pobytových kurzů pro rodiny se sluchově postiženými dětmi (s cílem seznámení s novými poznatky z oblasti zdravotní, psychologické, sociálně právní, výchovně vzdělávací) s umožněním výměny vlastních zkušeností rodičů.

Na ranou péči, kterou SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové poskytuje svým klientům (= rodinám s postiženými dětmi) plynule navazuje poskytování dalších odborných služeb, mezi něž patří:

 • Odborné konzultace a metodická pomoc pedagogům MŠ, ZŠ, SOU a SŠ, v nichž je dítě s vadou sluchu nebo s těžkou vadou řeči integrováno, dále pak pracovníkům ostatních zařízení, kam takové dítě dochází.
 • Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika dítěte.
 • Speciální pedagogická práce s dítětem (v rodině, ve speciálním zařízení, u integrovaných dětí v běžné škole).
 • Individuální psychologická práce (dle individuálních potřeb dítěte).
 • Individuální logopedická péče u dětí s vadou sluchu i u dětí s těžkou vadou řeči.
 • Komplexní následná speciálně pedagogická péče u dětí s kochleárním implantátem s důrazem na reedukaci sluchu a rozvoj mluvené řeči.
 • Rozvíjení vhodných komunikačních systémů u sluchově postižených dětí (dle individuálních potřeb dětí).
 • Pomoc při integraci dítěte s vadou sluchu nebo s těžkou vadou řeči do běžného sociálního prostředí.
 • Cílené terapeutické vedení rodiny a poradenská služba včetně podrobné informace o potřebách dítěte.
 • Pomoc při vyhledání speciální třídy mateřské a základní školy pro děti s těžkou vadou řeči (individuálně, v případě potřeby).
 • Předávání nových poznatků z oblasti zdravotní, psychologické, sociálně právní a výchovně vzdělávací.
 • V případě potřeby je komplexní péče dále prováděna ve spolupráci s odborníky ostatních speciálně pedagogických center (např. pro mentálně postižené, zrakově postižené, slepohluché apod.), vždy v úzké návaznosti na lékaře specialisty (neurolog, oční lékař,…).
 • V Královéhradeckém a Pardubickém kraji je pro rodiče a jejich sluchově postižené děti velkým přínosem možnost využívat služby SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové nepřetržitě od okamžiku stanovení diagnózy (raná péče) po celé období předškolního věku, dále pak v průběhu školní docházky do základní školy, učiliště či střední školy. Péče končí vždy po dohodě s rodiči a u integrovaných žáků také po dohodě s jejich učiteli většinou až po ukončení docházky žáka do SOU či střední školy.